Korupcijos prevencijos programa


Korupcijos prevencijos programą galima parsisiųsti čia.

PATVIRTINTA
VšĮ Vainuto ambulatorijos
Vyriausiojo gydytojo
2016-04-15 įsakymo Nr. 7

VšĮ VAINUTO AMBULATORIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos VšĮ Vainuto ambulatorijos programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos kontrolės ir prevencijos sistemą įstaigoje.

2. Korupcijos prevencijos VšĮ Vainuto ambulatorijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. XI-1457 (Žin., 2011, Nr.77-3727) patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-924 ,,Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo” pakeitimo“ (Žin. 2011, Nr. 129-621).

3. Programos nurodytų priemonių įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, vykdo vyriausiojo gydytojo įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, o įgyvendina, programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4. Programos tikslas - išaiškinti ir šalinti korupcijos sveikatos sistemoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę ambulatorijos, bei jos darbuotojų veiklą.

5. Programos uždavinys - galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, siekiant, kad visos lėšos, skiriamos įstaigos veiklai užtikrinti, būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

6. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:

6.1 vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką įstaigoje,

6.2 įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

6.3 teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;

6.4 programoje numatytas priemones sieti su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos prielaidų; visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas paciento teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

6.5 skatinti skaidrų ir atvirą paslaugų teikimą, ugdyti antikorupcinę kultūrą.

 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS STRATEGINĖS NUOSTATOS

7. Nustatyti aiškius sprendimų priėmimo kriterijus dėl įstaigos lėšų, naudojimo, valdymo ar
disponavimo tokiu turtu.

7. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.

8. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir ekonominio veiksmingumo kontrolę.

9. Užtikrinti kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir   medicinos   pagalbos   priemonių   skyrimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą.

10. Apibrėžti įstaigos viešųjų pirkimų komisijos ir pirkimų organizatorių kompetencijos ir atsakomybės ribas.

11. Sudaryti galimybę gyventojams ir įstaigos darbuotojams anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus, sukurti pranešimų nagrinėjimo sistemą.

12. Dalyvauti mokymuose, seminaruose antikorupcine tema, kad įstaigos darbuotojai gautų teorinių ir praktinių žinių, susipažintų su naujausiais kovos su korupcija būdais.

 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS EFEKTYVUMO NUSTATYMAS

17. Šia programa siekiama tokių rezultatų:

17.1 Sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir padidinti nepakantumą korupcijai;

17.2 Pagerinti korupcijos prevencijos įstaigoje organizavimą.

18. Korupcijos prevencijos efektyvumas (rezultatyvumas) nustatomas vadovaujantis šiais kiekybės ir kokybės rodikliais:

18.1 Atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičiumi;

18.2 Įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičiumi;

18.3 Neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano  priemonių skaičiumi;

18.4 Ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičiumi;

18.5 Įstaigos darbuotojų nusižengimų korupcijos atžvilgiu skaičiumi.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Programai įgyvendinti sudaromas priemonių planas, kuris nustato įgyvendinimo priemones, jų įvykdymo terminus bei vykdytojus.

20. Įstaigos vyriausiasis gydytojas skiria asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

21. Įstaigos administracija kasmet išklauso asmens, atsakingo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą veiklos ataskaitą, išsamiai išnagrinėja išvadas ir prireikus atitinkamai koreguoja programą.

22. Šios programos įgyvendinimo rezultatai - korupcijai atsirasti palankių sąlygų užkirtimas įstaigoje, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, administruojant ir teikiant paslaugas pacientams.

 

VšĮ VAINUTO AMBULATORIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil. Nr.

Korupcijos prevencijos programos priemonės

Įvykdymo laikas

Atsakingas vykdytojas

1.

Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

2016 m.

Vyriausiasis gydytojas

2.

Parengti, patvirtinti ir prireikus patikslinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2016–2018 m. priemonių planą

2016-2018 m.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

3.

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui, įstaigos steigėjui (Savivaldybės administracijai) pateikti patvirtintos įstaigos Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 2016–2018 m. priemonių plano kopiją bei informaciją apie asmenį, paskirtą vykdyti įstaigoje korupcijos prevenciją ir kontrolę.

2016-2018 m.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

4.

 

 

Sudaryti sąlygas  darbuotojams,  kitiems piliečiams anonimiškai  pranešti įstaigos vadovybei  savo  įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos

 

 Nuolat

 Vyriausiasis gydytojas

 

5.

Įstaigoje gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiką, nedelsiant informuoti   vyriausiąjį gydytoją ir įstaigos steigėjus.

Gavus pranešimą

Įstaigos darbuotojai

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

6.

Analizuoti užfiksuotus korupcijos faktus ir, suderinus su vyriausiuoju gydytoju, įstaigos steigėjais, juos viešinti teisės aktų nustatyta tvarka

Per 10 darbo dienų nuo informacijos pasitvirtinimo

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

7.

Dalyvauti organizuojamuose mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos prevencijos priemones, jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, jų pobūdį bei atsakomybę).

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

8.

Vykdyti anketinę darbuotojų ir pacientų apklausą įvertinant Korupcijos tikimybę įstaigoje bei prevencijos programos veiksmingumą

Kartą metuose

Vidaus medicininio audito vadovas

9.

 

Įvertinti įstaigoje įsigyjamų prekių, paslaugų, darbų atitikimą LR Viešųjų pirkimų įstatymui, įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėms

2016, 2017, 2018 m. II ketv.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

Vidaus medicininio audito vadovas

10.

Vyriausiajam gydytojui pavedus, atstovauti įstaigai bendradarbiaujant su STT ir Savivaldybės antikorupcijos komisija korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais

Nuolat

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

11.

 

Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti įstaigos vadovui informaciją apie priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų tikslinimo.

Kartą metuose

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

12.

Parengti ir įstaigos administracijai pateikti metinę ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą

2016, 2017

I ketvirtį

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje

 

Puslapis "Korupcijos prevencijos programa" atnaujintas 2016-04-22