Viešūjų pirkimų taisyklės


Viešūjų pirkimų taisyklės galima parsisiųsti čia.

PATVIRTINTA

VšĮ Vainuto ambulatorijos

Vyr.gydytojas Juozas Kaziukonis

2012-11-09 d. įsakymu Nr. 19A

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VAINUTO AMBULATORIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Viešosios įstaigos Vainuto ambulatorijos (toliau tekste vadinama – Perkančioji organizacija) supaprastintų pirkimų taisyklės (toliau tekste vadinama – Taisyklės) reglamentuoja Perkančiosios organizacijos prekių, paslaugų ar darbų pirkimų, atliekamų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau tekste vadinama - Įstatymas) IV skyriaus nustatyta tvarka, vykdymo tvarką (toliau tekste vadinama – Pirkimai/Supaprastinti pirkimai), Pirkimus vykdančių ir/ar viešojo pirkimo procese dalyvaujančių Perkančiosios organizacijos darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę, kitus su Perkančiosios organizacijos numatomais vykdyti ir/ar vykdomais Pirkimais susijusius klausimus.

2. Taisyklėmis nustatyta Pirkimų vykdymo tvarka taikoma, kai:

2.1. atliekami prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai, kurių viešojo pirkimo vertė yra mažesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribas, nustatytas Įstatymo 11 straipsnyje;

2.2. atliekami Įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše įvardintų paslaugų pirkimai, nepriklausomai nuo šių paslaugų viešojo pirkimo vertės;

2.3. prekių, paslaugų ar darbų supaprastinti pirkimai atliekami vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 14 dalimi.

3. Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo vertė apskaičiuojama vadovaujantis Įstatymo 9 straipsniu bei Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymu patvirtinta prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika (2003 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 1S-26 „Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 22-949; 2006, Nr. 12-454; 2008, Nr. 103-3961)).

4. Taisyklėmis nustatyta Pirkimų vykdymo tvarka netaikoma prekių, paslaugų ar darbų Pirkimams, numatytiems Įstatymo 10 straipsnyje.

5. Taisyklės parengtos vadovaujantis šiais žemiau įvardintais teisės aktais ir kitais dokumentais:

5.1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) (toliau tekste vadinama – Įstatymas);

5.2. Europos Komisijos aiškinamuoju komunikatu dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos (2006/C 179/02);

5.3. kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

6. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į šiuos žemiau įvardintus esminius viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo principus bei standartus:

6.1. Taisyklėmis nustatyta Perkančiosios organizacijos Pirkimų vykdymo tvarka yra parengta atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintus viešųjų pirkimų principus ir konfidencialumo reikalavimus. Organizuojant ir vykdant Pirkimus Perkančioji organizacija užtikrina, kad nebūtų pažeisti tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, taip pat pirkimų skaidrumo ir proporcingumo principai;

6.2. Konkretaus Pirkimo atveju, atsižvelgiant į proporcingumo principą, kiekvieno potencialaus dalyvio atžvilgiu užtikrinamas pakankamas skaidrumo (viešumo) apie numatomą vykdyti Pirkimą laipsnis, užtikrinama reali ir sąžininga konkurencija tarp potencialių Pirkimo dalyvių;

6.3. Taisyklėmis nustatoma, kad nė vienas potencialus Pirkimo dalyvis, raštu pareiškęs norą dalyvauti Pirkimo procedūrose ir pateikti pasiūlymą, nebūtų diskriminuojamas, nepriklausomai nuo to, kuriuo metu dalyvis išreiškė ketinimą ir pasirengimą dalyvauti Pirkimo procedūrose;

6.4. Vykdant Pirkimus užtikrinama, kad Pirkimo procedūros būtų atliekamos nepažeidžiant Taisyklių 6.1.-6.3. punktuose nustatytų principų ir standartų, o su tiekėju sudaroma sutartis įgalintų užtikrinti, kad Pirkimui skirtos lėšos bus naudojamos racionaliai;

6.5. Siekiant užtikrinti, kad būtų išlaikytas Taisyklių 6.4. punkte nustatyto tikslo ir priemonių, kurias Perkančioji organizacija naudoja tiems tikslams pasiekti, proporcingumas (viešojo pirkimo proporcingumo principas), Perkančioji organizacija nustato, kad visuotinai priimti viešojo pirkimo sutarčių sudarymo standartai gali būti netaikomi Pirkimams, kurie, atsižvelgiant į konkretaus viešojo pirkimo vertę ir nusistovėjusią praktiką, iš esmės nėra reikšmingi potencialiems viešojo pirkimo dalyviams ir pačiai Perkančiajai organizacijai, ir, kurių viešojo pirkimo vertė objektyviai yra nepakankama tam, kad būtų galima taikyti ir išlaikyti visuotinai priimtus viešojo pirkimo sutarčių sudarymo standartus. Tokia nuostata yra pagrįsta tuo, kad šiais atvejais visuotinai priimtų viešojo pirkimo sutarčių sudarymo standartų taikymo vykdant Pirkimus poveikis pagrindiniams viešųjų pirkimų principams vertintinas ne tik kaip objektyviai nepakankamas, bet ir kaip šalutinis veiksnys užtikrinant iš pirminės Europos Sąjungos Bendrijos teisės ir nacionalinės teisės kylančių standartų taikymą. Kita vertus, sudarant bet kokios vertės viešojo pirkimo sutartį, turi būti užtikrinama, kad pirkimui skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai.

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas, išskyrus tuos atvejus, kai šiose Taisyklėse atitinkamoms sąvokoms suteikiama kitokia reikšmė, nei nustatyta Įstatyme.

8. Taisyklės yra viešas dokumentas, su kuriuo teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę susipažinti visi to pageidaujantys asmenys.

II SKYRIUS

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ VYKDYMAS

I SKIRNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 9. Perkančioji organizacija nustato šiuos supaprastintų pirkimų vykdymo būdus:

9.1. supaprastintas atviras konkursas;

9.2. supaprastintos skelbiamos derybos;

9.3. supaprastintos neskelbiamos derybos;

9.4. mažos vertės pirkimas.

10. Perkančioji organizacija supaprastintų pirkimų atveju gali vykdyti supaprastintą projekto konkursą. Supaprastinto projekto konkursas vykdomas siekiant nustatyti geriausią planą ar projektą (paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo) pateikusį tiekėją (tiekėjus). Perkančioji organizacija, vykdydama supaprastintą projekto konkursą, vadovaujasi Įstatymo 68 straipsnio 7 dalyje įvardintomis projekto konkurso organizavimo taisyklėmis, išskyrus projekto konkurso organizavimo taisyklių nuostatas dėl projektų pateikimo terminų (pastarosios, taisyklėse įvardintos nuostatos, yra neprivalomos vykdant supaprastintą pirkimą). 

11. Supaprastintas atviras konkursas gali būti vykdomas visais atvejais. Derybos supaprastinto atviro konkurso metu yra draudžiamos.

12. Supaprastintos skelbiamos derybos gali būti vykdomos visais atvejais.

13. Supaprastintos neskelbiamos derybos gali būti vykdomos Įstatymo 92 straipsnio 3, 4, 5, 6 ir 7 dalyse numatytais atvejais. 

14. Mažos vertės pirkimas gali būti vykdomas, kai prekių ar paslaugų viešojo pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų viešojo pirkimo vertė – mažesnė kaip 500 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).

15. Apie pirkimą, atliekamą supaprastinto atviro konkurso būdu ar supaprastintų skelbiamų derybų būdu, skelbiama viešai Įstatymo 86 straipsnio nustatyta tvarka. Skelbime esančios informacijos tiekėjams vėliau papildomai galima nebeteikti. Apie pirkimą, atliekamą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, viešai neskelbiama. Viešai taip pat gali būti neskelbiama ir apie atliekamą mažos vertės pirkimą - visais atvejais, kai prekių ar paslaugų viešojo pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 000 Lt ar darbų viešojo pirkimo vertė yra mažesnė kaip 500 000 Lt.   

16. Už supaprastinto pirkimo dokumentus iš tiekėjų gali būti imamas vienodo dydžio mokestis, į kurį gali būti įskaičiuotos pirkimo ir pirkimo dokumentų rengimo, dokumentų kopijavimo ir pateikimo tiekėjams išlaidos, taip pat mokesčio už supaprastintą skelbimą išlaidos. Mokesčio už pirkimo dokumentus dydis ir jo mokėjimo tvarka (jei mokestis imamas) nurodoma skelbime apie pirkimą arba nurodoma kvietime pateikti pasiūlymus, jei pirkimas vykdomas neskelbiamų derybų būdu arba vykdomas mažos vertės pirkimas (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentai pateikiami kartu su kvietimu pateikti pasiūlymus, o mokestis už pirkimo dokumentus yra nenustatytas).

17. Kol nesibaigė pasiūlymų pateikimo galutinis terminas, Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva arba atsakydama į tiekėjo raštu (paštu, faksu ar pristatytą asmeniškai) pateiktą prašymą, raštu paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, o, esant reikalui, juos ir pakeisti. Informacija apie pirkimo dokumentų paaiškinimą (patikslinimą, pakeitimą) išsiunčiama asmeniškai visiems tiekėjams, nustatyta tvarka iš perkančiosios organizacijos gavusiems pirkimo dokumentus. Jei objektyviai būtina, Perkančioji organizacija privalo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą vėlesniam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus, pakeitimus). Pasiūlymų pateikimo galutinis terminas gali būti nukeltas vėlesniam laikui ir dėl kitų priežasčių, nei pirkimo dokumentų paaiškinimas (patikslinimas, pakeitimas). Nukėlus vėlesniam laikui pasiūlymų pateikimo galutinį terminą, atitinkamai nukeliamas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo terminas (jei pasiūlymus reikalaujama pateikti vokuose). Apie pasiūlymų pateikimo galutinio termino ir vokų su pasiūlymais atplėšimo termino nukėlimą informacija raštu tiesiogiai pateikiama visiems tiekėjams, kuriems nustatyta tvarka yra pateikti pirkimo dokumentai. Skelbimas dėl pirkimo (jei apie pirkimą skelbta viešai) tikslinamas tuo atveju, jei keičiama (tikslinama) tokia skelbime nurodyta informacija kaip pirkimo objekto aprašymas ir/ar kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams.

18. Vykdant supaprastintą pirkimą, galimi pasiūlymų vertinimo kriterijai yra šie – mažiausia kaina arba ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. Nustatant pasiūlymo ekonominį naudingumą gali būti atsižvelgiama į pasiūlymo kainą, tiekėjo pasiūlytą prekių tiekimo, paslaugų ar darbų atlikimo terminą, atsiskaitymo už patiektas prekes, paslaugas ar atliktus darbus terminą, pirkimo objekto technines charakteristikas, pirkimo objekto eksploatacines išlaidas ir kitus parametrus, kurie yra tiesiogiai susiję su pirkimo objektu. Jei pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, sutartis su šiuo tiekėju sudaroma tuo atveju, jei tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, o pateikto pasiūlymo komercinės sąlygos tenkina perkančiąją organizaciją.

19. Perkant teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingas ir kitas panašaus pobūdžio paslaugas, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami ir kitais vertinimo kriterijais, nei ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas ar mažiausia kaina.

20. Supaprastinto atviro konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų, supaprastintų neskelbiamų derybų atveju, taip pat, kai vykdomas mažos vertės pirkimas, apie kurį skelbiama viešai, Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose:

20.1. privalo apibūdinti pirkimo objektą. Techninė specifikacija sudaroma vadovaujantis Įstatymo 25 straipsnio nustatyta tvarka;

20.2. privalo nustatyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams (tame tarpe ir bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu pasiūlymą pateikusiems tiekėjams ir/ar tiekėjo pasirinktiems subrangovams) ir nurodyti, kokius kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir informaciją tiekėjai turi pateikti. Tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama, kai pirkimas yra vykdomas neskelbiamų supaprastintų derybų būdu arba atliekamas mažos vertės pirkimas. Tikrinant tiekėjų kvalifikaciją vadovaujamasi Įstatymo 32-38 straipsnių nustatyta tvarka, išskyrus Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kuris tikrinant tiekėjų kvalifikaciją, nepriklausomai nuo pasirinkto supaprastinto pirkimo būdo, yra neprivalomas;

20.3. privalo nustatyti pasiūlymų rengimo ir pateikimo reikalavimus, pasiūlymų keitimo (atšaukimo tvarką), taip pat privalo nurodyti, kad pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame ir antspauduotame voke;

20.4. privalo nurodyti, kad tiekėjas dėl pirkimo objekto gali pateikti ne daugiau kaip vieną pasiūlymą, o jei pirkimo objektas yra skaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis, dėl kurių leidžiama pateikti atskirus pasiūlymus - ne daugiau kaip po vieną pasiūlymą dėl kiekvienos pirkimo objekto dalies;

20.5. privalo nurodyti reikalaujamą pasiūlymo galiojimo terminą. Reikalaujamas pasiūlymo galiojimo terminas negali būti ilgesnis (bet gali būti trumpesnis) kaip 180 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos, nustatytos pirkimo dokumentuose;

20.6. gali reikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis ir privalo reikalauti, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (kai sutartis su tiekėju bus sudaroma raštu);

20.7. privalo nurodyti, kad teikti alternatyvius pasiūlymus draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai pasiūlymai vertinami pagal jų ekonominį naudingumą. Tokiu atveju pirkimo dokumentuose gali būti nurodyta, kad alternatyvius pasiūlymus pateikti leidžiama;

20.8. privalo nurodyti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros datą, laiką ir vietą, aprašyti, kokia tvarka bus vykdoma vokų atplėšimo procedūra;

20.9. privalo nurodyti pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas;

20.10. privalo nustatyti pasiūlymų atmetimo priežastis;

20.11. privalo aprašyti derybų procedūrą (išskyrus tuos atvejus, kai vykdant pirkimą derybos dėl pasiūlymų nėra numatomos);

20.12. privalo aprašyti laimėtojo nustatymo procedūrą;

20.13. privalo nustatyti būsimos pirkimo sutarties sąlygas arba kartu su pirkimo dokumentais pateikti pirkimo sutarties projektą;

20.14. privalo nustatyti pirkimo dokumentų keitimo (paaiškinimo) tvarką ir sąlygas;

20.15. privalo pateikti kitą informaciją, kuri reikalinga tam, kad konkretaus pirkimo atveju pirkimo dokumentai būtų tikslūs ir aiškūs.

21. Supaprastintas pirkimas, nepriklausomai nuo pasirinkto supaprastinto pirkimo būdo, laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas.

22. Supaprastintas pirkimas, nepriklausomai nuo pasirinkto supaprastinto pirkimo būdo, laikomas baigtu Įstatymo 7 straipsnyje nustatytais atvejais.

23. Supaprastintas pirkimas, nepriklausomai nuo pasirinkto supaprastinto pirkimo būdo, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo gali būti nutrauktas, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

24. Supaprastintų pirkimų atveju sutartis su laimėtoju sudaroma vadovaujantis Įstatymo 18 straipsniu. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta anksčiau, nei pasibaigs pretenzijų ir ieškinių pateikimo terminai, nustatyti Įstatymo V skyriuje. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymą, vykdant supaprastintą pirkimą, pateikia tik vienas tiekėjas, taip pat tais atvejais, kai tiekėjas kviečiamas pasiūlymą pateikti žodžiu, arba tais atvejais, kai numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt.

25. Tiekėjas gali būti kviečiamas pasiūlymą pateikti žodžiu, kai vykdomas mažos vertės pirkimas, kaip tai nustatyta Taisyklių II skyriaus V skirsnyje.

26. Pirkimo dokumentai tiekėjui pateikiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kai tiekėjas raštu (faksu, paštu ar pristatydamas asmeniškai tiekėjo ar tiekėjo įgalioto asmens pasirašytą dokumentą) pateikia prašymą dėl pirkimo dokumentų ir sumoka nustatyto dydžio mokestį už pirkimo dokumentus, jei toks mokestis konkrečiu atveju yra taikomas.

27. Pasiūlymų pateikimo terminas, tuo atveju, kai apie pirkimą skelbiama viešai, negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo pirkimo paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos.  Jei viešai skelbiama apie mažos vertės pirkimą, pasiūlymų pateikimo terminas gali būti ir trumpesnis, nei 7 darbo dienos nuo pirkimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

28. Pasiūlymai turi būti pateikiami raštu, pasirašyti tiekėjo ar tiekėjo įgalioto asmens. Pasiūlymai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio nurodomas tiekėjo pavadinimas, pirkimo pavadinimas bei pateikiama nuoroda, kad vokas su pasiūlymu negali būti atplėštas anksčiau, nei iki pirkimo dokumentuose nurodyto vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pradžios. Ši nuostata neprivaloma tuo atveju, kai vykdomas mažos vertės pirkimas, apie kurį viešai neskelbiama.

29. Pasiūlymą sudarančių dokumentų (pasiūlymas ir jo priedai) lapai turi būti susiūti, sunumeruoti (numeruojamas ir pirmas pasiūlymo lapas) bei pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar tiekėjo įgalioto asmens parašu nurodant bendrą pasiūlymo lapų skaičių. Toks reikalavimas nurodomas pirkimo dokumentuose Reikalavimas pasiūlymą pateikti vokuose ir reikalavimas pasiūlymą susiūti netaikomas, jei perkančioji organizacija pasiūlymus priima elektroninėmis priemonėmis, kaip tai nustatyta Įstatymo 17 straipsnyje. Taisyklių 29 punkto reikalavimas neprivalomas, kai vykdomas mažos vertės pirkimas, apie kurį viešai neskelbiama.

30. Gauti vokai su pasiūlymais yra registruojami. Jei vokas su pasiūlymu gaunamas pavėluotai arba jei vokas su pasiūlymu yra neužklijuotas ar kitaip mechaniškai pažeistas, vokas su pasiūlymu užregistruojamas ir neatplėštas gražinamas jį pateikusiam tiekėjui, nurodant voko su pasiūlymu gražinimo priežastis.

31. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Perkančiosios organizacijos sudarytos Komisijos posėdyje, kuris vyksta pirkimo dokumentuose nurodytu laiku ir vietoje. Pasiūlymų pateikimo termino diena turi sutapti su vokų su pasiūlymais atplėšimo termino diena.  

32. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visų vokus su pasiūlymais pateikusių tiekėjų atstovai. Tiekėjo atstovas, pageidaujantis dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje, Komisijos posėdžio pirmininkui pateikia tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą įgaliojimą atstovauti tiekėjo interesus vokų atplėšimo procedūros metu ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Toks įgaliojimas turi būti pateiktas prieš prasidedant vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrai – priešingu atveju tiekėjo atstovui dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje nėra leidžiama. Jei pasiūlymą, kaip tiekėjas, pateikia fizinis asmuo, ir jis pats dalyvauja vokų atplėšimo procedūroje, tiekėjas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei tiekėjo (fizinio asmens) interesus vokų atplėšimo procedūros metu atstovauja kitas asmuo, jis pateikia tiekėjo (fizinio asmens) pasirašytą įgaliojimą atstovauti tiekėjo interesus vokų atplėšimo procedūros metu.

33. Vokai su pasiūlymais atplėšiami eilės tvarka pagal jų gavimo laiką, pirmuoju atplėšiant anksčiausiai laiko atžvilgiu pateiktą voką su pasiūlymu.

34. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių posėdyje tiekėjų atstovų akivaizdoje.

35. Vokų atplėšimo procedūros metu prieš atplėšiant voką visų pirma paskelbiamas atplėšiamą voką pateikusio tiekėjo pavadinimas. Atplėšus voką paskelbiama voke esančiame pasiūlyme konkretaus tiekėjo nurodyta pasiūlymo kaina bei tai, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (kai to reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodyta įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Tuo atveju, kai pasiūlymai vertinami pagal jų ekonominį naudingumą, vokų atplėšimo procedūros metu papildomai paskelbiamos pagrindinės charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta nustatant pasiūlymo ekonominį naudingumą.

36. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu Komisija leidžia tiekėjų atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pateiktų pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti viešai vokų atplėšimo procedūros metu.

37. Vokų atplėšimo procedūros metu paskelbta informacija pateikiama ir vokų atplėšimo procedūros posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti vokų atplėšimo procedūros metu paskelbtą informaciją raštu pareiškusiems tiekėjams. Vokų atplėšimo procedūros metu kiekvienas tiekėjo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su informacija, kuri viešai buvo paskelbta vokų atplėšimo procedūros metu, tačiau neturi teisės nagrinėti kitų pateikto pasiūlymo aspektų.

38. Visi pasiūlymus pateikę tiekėjai nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pabaigos momento yra laikomi viešojo pirkimo Dalyviais.   

II SKIRSNIS

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO VYKDYMO YPATUMAI

39. Supaprastinto atviro konkurso atveju pasiūlymus nagrinėja Komisija uždarame Komisijos posėdyje nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems dalyviams (jų atstovams).

40. Komisija pasiūlymus nagrinėja tikslu nustatyti:

40.1. ar dalyvis pateikė tikslius ir/ar išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Nustačius, kad dalyvis pateikė netikslius ir/ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija, Komisijos vardu, prašo, kad dalyvis per protingą terminą, kurį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Komisija, šiuos trūkumus pašalintų. Nuostata dėl prašymo pašalinti su kvalifikacinių duomenų pateikimu susijusius trūkumus netaikoma, jei nagrinėjimo metu nustatoma, kad konkretaus dalyvio pasiūlymas turi būti atmestas dėl Taisyklių 40.2. - 40.6., taip pat dėl 40.8. ir 40.9. punktuose nurodytų priežasčių;

40.2. ar dalyvis atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;

40.3. ar pasiūlymo kaina nėra apskaičiuota su aritmetinėmis klaidomis.

40.4. ar dalyvio pateikto pasiūlymo galiojimo terminas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytą reikalaujamą pasiūlymo galiojimo terminą;

40.5. ar dalyvis pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (kai to reikalaujama);

40.6. ar dalyvio siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo objekto aprašymą;

40.7. ar dalyvis nepasiūlė neįprastai mažos kainos. Nustačius, kad dalyvio pasiūlymo kaina galimai yra neįprastai maža, Perkančioji organizacija, Komisijos vardu, prašo, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą;

40.8. ar dalyvis nepasiūlė per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos;

40.9. ar nėra kitų pateikto pasiūlymo neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams.

41. Pasiūlymas besąlygiškai atmetamas Taisyklių 40.2., 40.3., 40.4., 40.5., 40.6., 40.8. ir 40.9. punktuose nurodytais atvejais. Pasiūlymas Taisyklių 40.1. ir 40.7. punktuose nurodytais atvejais atmetamas, jei dalyvis neįvykdo sąlygų, nurodytų atitinkamuose Taisyklių 40.1. ir/ar 40.7. punktuose.

42. Komisija, įvertinusi ir tarpusavyje palyginusi dalyvių pateiktus ir dėl aukščiau nurodytų priežasčių neatmestus pasiūlymus, mažiausios kainos didėjimo tvarka arba pasiūlymo ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka nustato preliminarią pasiūlymų eilę, kuri ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos sudarymo dienos, išsiunčiama visiems pasiūlymus pateikusiems dalyviams, o dalyviams, kurių pasiūlymai yra atmesti, pranešamos ir jų pateiktų pasiūlymų atmetimo priežastys.  Vertinami ir tarpusavyje palyginami tik tie pasiūlymai, kurie yra neatmesti Taisyklių 41 punkto nustatyta tvarka.

43. Galutinis sprendimas dėl laimėtojo nustatymo (preliminarios pasiūlymų eilės patvirtinimo; pirkimo sutarties su laimėtoju sudarymo) gali būti priimtas ne anksčiau, nei pasibaigs pretenzijų ir ieškinių pateikimo terminai, nustatyti Įstatymo V skyriuje. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis. Tokiu atveju galutinis sprendimas dėl laimėtojo nustatymo ir sutarties su juo sudarymo gali būti priimtas nedelsiant po to, kai yra išnagrinėjamas ir įvertinamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pasiūlymas.

44. Pirkimo sutartis su laimėtoju sudaroma vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka. Pirkimo sutartis sudaroma pagal pirkimo sąlygas, nustatytas pirkimo dokumentuose ir laimėtoju pripažinto dalyvio pasiūlyme nurodytas sąlygas.

III SKIRSNIS

SUPAPRASTINTŲ SKELBIAMŲ DERYBŲ VYKDYMO YPATUMAI

45. Supaprastintų skelbiamų derybų atveju visi pasiūlymus pateikę tiekėjai nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pabaigos momento yra laikomi viešojo pirkimo Dalyviais, o jų pateikti pasiūlymai yra laikomi pirminiais pasiūlymais supaprastintoms skelbiamoms deryboms.   

46. Pirminius pasiūlymus nagrinėja Komisija uždarame Komisijos posėdyje nedalyvaujant pirminius pasiūlymus pateikusiems dalyviams (jų atstovams).

47. Komisija pirminius pasiūlymus nagrinėja tikslu nustatyti:

47.1. ar dalyvis pateikė tikslius ir/ar išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Nustačius, kad dalyvis pateikė netikslius ir/ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija, Komisijos vardu, prašo, kad dalyvis per protingą terminą, kurį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Komisija, šiuos trūkumus pašalintų. Nuostata dėl prašymo pašalinti su kvalifikacinių duomenų pateikimu susijusius trūkumus netaikoma, jei nagrinėjimo metu nustatoma, kad konkretaus dalyvio pirminis pasiūlymas turi būti atmestas dėl Taisyklių 47.2., 47.3., 47.5., 47.6., ir 47.8. punktuose nurodytų priežasčių;

47.2. ar dalyvis atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;

47.3. ar pirminio pasiūlymo kaina nėra apskaičiuota su aritmetinėmis klaidomis;

47.4. ar dalyvio pateikto pirminio pasiūlymo galiojimo terminas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytą reikalaujamą pasiūlymo galiojimo terminą;

47.5. ar dalyvis pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (kai to reikalaujama);

47.6. ar dalyvio siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo objekto aprašymą;

47.7. ar dalyvis nepasiūlė neįprastai mažos kainos. Nustačius, kad dalyvio pasiūlymo kaina galimai yra neįprastai maža, Perkančioji organizacija, Komisijos vardu, prašo, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą;

47.8. ar nėra kitų pirminio pasiūlymo neatitikimų pirkimo dokumentų reikalavimams, dėl kurių dalyvis, pateikęs pirminį pasiūlymą, negalėtų būti kviečiamas dalyvauti derybose.

48. Pirminis pasiūlymas besąlygiškai atmetamas Taisyklių 47.2., 47.3., 47.4., 47.5., 47.6. ir 47.8. punktuose nurodytais atvejais. Pirminis pasiūlymas Taisyklių 47.1. ir 47.7. punktuose nurodytais atvejais atmetamas, jei dalyvis neįvykdo sąlygų, nurodytų atitinkamuose Taisyklių 47.1. ir/ar 47.7. punktuose.

49. Komisija, išnagrinėjusi pirminius pasiūlymus, nustato derybose kviestinus dalyvauti dalyvius. Į derybas kviečiami visi dalyviai, kurių pirminiai pasiūlymai Taisyklių 47 ir 48 punktuose nustatyta tvarka nėra atmesti. Kvietime dalyvauti derybose nurodoma derybų vieta, laikas ir trumpai apibūdinami derybų metu aptartini klausimai. Dalyviams, kurie nėra kviečiami dalyvauti derybose, raštu pranešama apie jų pirminių pasiūlymų atmetimą ir tokio atmetimo priežastis.  

50. Deryboms dėl pirminių pasiūlymų turinio taikomi šie reikalavimai:

50.1. derybos vykdomos konfidencialiai, tai yra, su kiekvienu dalyviu derybos vykdomos atskirai;

50.2. derybas vykdo Komisija su tam įgaliojimus turinčiu dalyvio atstovu (atstovais);

50.3. derybų metu Komisija turi teisę derėtis dėl pasiūlymo kainos ir kitų būsimos pirkimo sutarties sąlygų. Derybos dėl dalyvio siūlomų pirkimo objekto techninių charakteristikų yra galimos tik tuo atveju, jei pirkimo dokumentuose yra nustatyta, kad pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi;

50.4. derybų metu Komisija surašo derybų protokolą, kurį pasirašo derybose dalyvavusios Komisijos nariai ir dalyvio atstovas (atstovai). Derybų protokolą šalys pasirašo ne vėliau kaip kitą darbo dieną įvykus deryboms dėl pirminio pasiūlymo. Reikalavimas dėl derybų protokolo netaikomas, jei Šalys derybas vykdo apsikeisdamos derybiniais raštais, pasirašytais Šalių įgaliotų asmenų parašais.

51. Dalyvio pirminis pasiūlymas, kiek jis nebuvo pakeistas derybų metu (tai nustatoma pagal Komisijos su dalyviu (jo atstovu/atstovais) pasirašytą derybų protokolą arba pagal Šalių įgaliotų asmenų pasirašytus derybinius raštus, kaip tai yra nustatyta 50.4. punkte), laikomas galutiniu pasiūlymu supaprastintoms skelbiamoms deryboms.

52. Galutinius pasiūlymus Komisija vertina ir tarpusavyje palygina vadovaudamasi mažiausios kainos arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Jei yra tik vienas supaprastintoms skelbiamoms deryboms galutinį pasiūlymą pateikęs dalyvis, jis pripažįstamas laimėtoju, jei jo pasiūlymas (pasiūlymo kaina ir kitos sąlygos) Komisijos sprendimu yra priimtinos perkančiajai organizacijai.

53. Įvertinusi ir tarpusavyje palyginusi galutinius dalyvių pasiūlymus, Komisija mažiausios kainos didėjimo tvarka arba ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo mažėjimo tvarka nustato preliminarią galutinių pasiūlymų eilę, kuri ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos sudarymo dienos išsiunčiama visiems galutinius pasiūlymus pateikusiems dalyviams. Ši nuostata netaikoma, kai galutinį pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis.

54. Galutinis sprendimas dėl laimėtojo nustatymo (preliminarios galutinių pasiūlymų eilės patvirtinimo; pirkimo sutarties su laimėtoju sudarymo) gali būti priimtas ne anksčiau, nei pasibaigs pretenzijų ir ieškinių pateikimo terminai, nustatyti Įstatymo V skyriuje. Ši nuostata netaikoma, kai galutinį pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis. Tokiu atveju galutinis sprendimas dėl laimėtojo nustatymo ir sutarties su juo sudarymo gali būti priimtas nedelsiant po to, kai yra išnagrinėjamas ir įvertinamas galutinį pasiūlymą pateikusio dalyvio pasiūlymas.

55. Pirkimo sutartis su laimėtoju sudaroma vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka. Pirkimo sutartis sudaroma pagal pirkimo sąlygas, nustatytas pirkimo dokumentuose ir laimėtoju pripažinto dalyvio galutiniame pasiūlyme nurodytas sąlygas. 

IV SKIRSNIS

SUPAPRASTINTŲ NESKELBIAMŲ DERYBŲ VYKDYMO YPATUMAI

56. Supaprastintas neskelbiamas derybas Perkančioji organizacija vykdo ta pačia tvarka kaip ir supaprastintas skelbiamas derybas, išskyrus tai, kad:

56.1. apie supaprastintas neskelbiamas derybas viešai neskelbiama. Perkančioji organizacija savo nuožiūra kviečia jos pasirinktą tiekėją (tiekėjus) pateikti pasiūlymą supaprastintoms neskelbiamoms deryboms. Taisyklėmis nenustatomas minimalus supaprastintose neskelbiamose derybose kviestinų dalyvauti tiekėjų skaičius, išskyrus atvejus, kai pirkimas supaprastintų neskelbiamų derybų būdu vykdomas Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytu atveju, kai į derybas kviečiami visi tiekėjai, kurie atitiko kvalifikacinius reikalavimus. Taisyklėmis taip pat nenustatomas minimalus pasiūlymų pateikimo terminas, kai pirkimas vykdomas supaprastintų neskelbiamų derybų būdu – tai kiekvienu konkrečiu atveju nustato Komisija;

56.2. supaprastintų neskelbiamų derybų atveju tiekėjų kvalifikacija gali būti netikrinama;

56.3. supaprastintų neskelbiamų derybų atveju pirkimo dokumentuose gali būti pateikta ne visa informacija, nurodyta Taisyklių 20 punkte, jei ji konkrečiu atveju objektyviai nėra būtina;

56.4. jei supaprastintos neskelbiamos derybos vykdomos Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 6  punktuose, 4 dalies 1 punkte, 5 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose, 6 dalies 1 punkte ar 7 dalies 1 punkte nurodytais atvejais, Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą vykdyti pirkimą neskelbiant apie jį viešai, Įstatymo 86 straipsnio nustatyta tvarka paskelbia apie tai informacinį pranešimą, o pirkimo sutartį su supaprastintų neskelbiamų derybų laimėtoju sudaro ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos.

V SKIRSNIS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO VYKDYMO YPATUMAI

57. Vykdant mažos vertės pirkimą, kai numatoma konkretaus prekių ar paslaugų pirkinio vertė (bendra numatomos sudaryti sutarties vertė) yra didesnė kaip 25 000 Lt ar numatoma darbų konkretaus pirkinio vertė (bendra numatomos sudaryti sutarties vertė) yra didesnė kaip 50 000 Lt, pirkimą atlieka Komisija. Tokiu atveju mažos vertės pirkimą Komisija atlieka tokia pačia tvarka, kaip ir pirkimą supaprastintų neskelbiamų derybų būdu, o jei apie mažos vertės pirkimą skelbiama viešai – mažos vertės pirkimas atliekamas tokia pačia tvarka kaip ir supaprastintų skelbiamų derybų būdu. 

58. Mažos vertės pirkimą, kai numatoma konkretaus prekių ar paslaugų pirkinio vertė (bendra numatomos sudaryti sutarties vertė) yra mažesnė kaip 25 000 Lt, ar numatoma darbų konkretaus pirkinio vertė (bendra numatomos sudaryti sutarties vertė) yra mažesnė kaip 50 000 Lt, atlieka Pirkimo vykdytojas (Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą atlikti Komisijai ar Pirkimo vykdytojui neatsižvelgdamas į Taisyklių 58 punkte nurodytas sąlygas). Šis pirkimas atliekamas laikantis šių žemiau įvardintų pagrindinių sąlygų:

58.1. Pirkimo vykdytojas raštu arba žodžiu kreipiasi į potencialius tiekėjus su prašymu pateikti pasiūlymus. Tiekėjų, kurių bus prašoma pateikti pasiūlymus, turi būti ne mažiau kaip 2 (du);

58.2. tiekėjams pateikiama informacija (kaip į tiekėjus kreipiamasi žodžiu) ar pirkimo dokumentai (kai į tiekėjus kreipiamasi raštu) turi būti tikslūs, išsamūs ir visapusiškai, kiek tai konkrečiu atveju yra būtina, apibūdinti pirkimo objektą bei kitas pirkimo sąlygas;

58.3. Pirkimo vykdytojas tiekėją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, turi teisę pasirinkti išanalizavęs tiekėjų viešai skelbiamą ar kitą visuotinai prieinamą informaciją apie tiekėjų siūlomas prekes, teikiamas paslaugas ar atliekamus darbus;

58.4. mažos vertės pirkimas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas nustatytus reikalavimus atitinkantis pasiūlymas;

58.5. atlikus tiekėjų atranką, Pirkimo vykdytojas užpildo Tiekėjų atrankos pažymą (Taisyklių priedas Nr. 1), kuri suderinama su Perkančiosios organizacijos vadovu ar kitu jo įgaliotu asmeniu. Tiekėjų atrankos pažyma gali būti nepildoma, kai sudarytos žodinės arba rašytinės pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip  1 000 Lt;

58.6. Pirkimo vykdytojas turi teisę parinkti tiekėją išanalizavęs ir įvertinęs tik vieno tiekėjo pateiktą pasiūlymą, kai:

58.6.1. dėl susidariusių ypatingų aplinkybių (avarija, stichinė nelaimė, epidemija, ar kitoks nenugalimos jėgos poveikis) ar kitų nenumatytų aplinkybių iškyla skubus prekių, paslaugų ar darbų poreikis;

58.6.2. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;

58.6.3. iš socialinių įmonių, taip pat įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų ir kurių veikla nėra įtraukta į neremtinų veiklos rūšių sąrašą bei įmonių prie sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai;

58.6.4. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;

58.6.5. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekiniai dokumentai, yra prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai, perkamos oro transporto paslaugos, licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis, perkamos konsultacinės paslaugos, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugos;

58.6.6. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas;

58.6.7. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;

58.6.8. prekės perkamos iš valstybės rezervo, prekių biržoje perkamos kotiruojamos prekės;

58.6.9. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sudarytos sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis (papildoma) gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

58.6.10. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos;

58.6.11. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

58.6.12. perkamos mokslo ir studijų institucijų mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų steigimo ekspertinio vertinimo paslaugos

58.6.13. perkant iš esamo tiekėjo naujas prekes, paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento;

58.6.14. numatomos sudaryti pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 5 000 Lt.

58.7. Pirkimo vykdytojas turi teisę pasirinkti tiekėją išanalizavęs ir įvertinęs tiekėjų interneto svetainėse, bukletuose ar kituose reklaminio pobūdžio leidiniuose paskelbtą informaciją, jei šios informacijos pakanka tam, kad priimti sprendimą dėl siūlomų sąlygų priimtinumo Perkančiajai organizacijai;

58.8. pirkimo sutartis sudaroma su tuo tiekėju, kurio pasiūlymo kaina yra mažiausia arba kurio pasiūlymas Pirkimo vykdytojo sprendimu yra pripažįstamas ekonomiškai naudingiausiu. 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. Supaprastintų pirkimų atveju perkančioji organizacija (Komisija, Pirkimo vykdytojai), apart Taisyklių nustatytos supaprastintų pirkimų vykdymo tvarkos, atsižvelgia į Įstatymo 85 straipsnio 1 dalies nuostatas, o situacijose, kurių šios Taisyklės  nereglamentuoja, sprendimus priima atsižvelgdami į tai, kad sprendimais nebūtų pažeisti Įstatymu įtvirtinti viešųjų pirkimų principai.

60. Komisija ir Pirkimų vykdytojai visus su atliktais pirkimais susijusius dokumentus perduoda Perkančiosios organizacijos vadovo (kito jo įgalioto asmens) įsakymu paskirtam įgaliotam asmeniui, kuris organizuoja šių dokumentų saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka. Įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.

61. Perkančiosios organizacijos įgaliotas asmuo yra atsakingas už tai, kad Įstatymu nustatyta tvarka ir terminais Viešųjų pirkimų tarnybai prie LR Vyriausybės būtų pateiktos Įstatymo 19 straipsnyje įvardintos pirkimo procedūrų ir pirkimų ataskaitos.

62. Taisyklių nuostatas pažeidę Perkančiosios organizacijos darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Puslapis "Viešūjų pirkimų taisyklės" atnaujintas 2016-04-22